Společnosti, které provozují realitní činnost pod obchodní značkou HORŇÁK REALITY CZ,s.r.o. (dále jen „Realitní zprostředkovatelé“) a které jsou povinnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“), zřizují Vnitřní oznamovací systém za účelem oznamování možných protiprávních jednání.

Vnitřní oznamovací systém je určen zaměstnancům Realitních zprostředkovatelů a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Realitní zprostředkovatele dozvěděli o protiprávním jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 3. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Účelem vnitřního oznamovacího předpisu je zajistit ochranu oznamovatelům, kteří v dobré víře upozorní na jednání, o kterém se domnívají, že je v rozporu s právními předpisy. Prioritou je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Oznámení může podat fyzická osoba, která v dobré víře podala oznámení o možném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděla v souvislosti s výkonem práce nebo obdobné činnosti pro Realitního zprostředkovatele. Fyzická osoba, která je zaměstnancem Realitního zprostředkovatele nebo která je pro Realitního zprostředkovatele činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně. Prací nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřeneckého fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe nebo stáž,
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

Oznamovatelé dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů. Nicméně při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona) je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ) nebo příslušné profesní komory.

Oznamovatelé mohou oznámení podat ústné nebo písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznámení je možné podat příslušné jmenované osobě:

 1. Písemně doručením v obálce označené „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“, na které je uvedeno „Neotevírat, důvěrné“ vždy k rukám příslušné osoby zaslanou na adresu sídla Realitního zprostředkovatele.
 2. Elektronicky na e-mailovou adresu zřízenou k přijímání oznámení.
 3. Telefonicky na telefon příslušné osoby.

Příslušná osoba je osoba, která je určena Realitními zprostředkovateli k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně, písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení je možné podat prostřednictvím příslušné osoby daného Realitního zprostředkovatele. Jejich kontakty jsou uvedeny na webové stránce https://hornakreality.cz/kontakty vždy v kontaktech u jednotlivých Realitních zprostředkovatelů.

Realitní zprostředkovatelé vylučují dle § 9 odst. 2 ZOO přijímání oznámení od osoby, která pro Realitní zprostředkovatelé nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.